W sprawie:
zatwierdzenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Świątki na 2008 rok


Data uchwały:
2008-02-07

Numer uchwały:
XIII/ 79 /2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świątkach