Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
” Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Gołogóra - cześć działki nr 335 obręb ewidencyjny Gołogóra, gmina Świątki.” Znak postępowania ROS.271.9.2022

CPV:
1) 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
2) 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.
3) 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego.
4) 45000000-7 Roboty budowlane
5) 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
6) 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
7) 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
8) 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych


Tryb zamówienia:
Tryb podstawowy Art.275 pkt 2

Warunki:
1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowe:
a) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna tego ubezpieczenia na kwotę - nie mniejsza niż 200.000,00 zł;
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektów drogowych takich jak: drogi, chodniki, place, parkingi, ścieżki rowerowe, o powierzchni co najmniej takiej jak powierzchnia zamówienia na którą wykonawca składa ofertę - na załaczniku nr 1.
Tzn: Przebudowa drogi wraz z warstwami konstrukcyjnymi oraz poboczem (wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa) o powierzchni co najmniej 3746.00 m2. Wykazać na załączniku nr 4
b) wykaże, że do realizacji zamówienia skieruje osoby posiadające uprawnienia budowlane
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 r., poz. 220) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji, w specjalności:
- co najmniej jedna osoba posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ


Termin realizacji:
87 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.

Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
miniPortal e4088ee0-2ef4-4cde-8d8e-0b0caca85a79

Oferty można składać do:
2022-07-12 godz: 08:00

Otwarcie ofert:
2022-07-12 godz: 08:30

Miejsce otwarcia ofert:
miniPortal e4088ee0-2ef4-4cde-8d8e-0b0caca85a79

Kryteria wyboru:
Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
Cena (C) 60
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi za cały przedmiot zamówienia (Gr) 20
Termin płatności faktury(T) 20

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

3. Punkty za kryterium „Cena (C)” (waga 60%) zostaną obliczone według wzoru:
C=C_n/C_b x60pkt
gdzie,
C – ilość punktów za kryterium cena,
Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punkty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane (Gr)” zostaną przyznane w skali:

Okres udzielonej gwarancji i rękojmi za cały przedmiot zamówienia Liczba punktów
60 miesięcy 0 pkt
72 miesiące 20 pkt


5. Punkty za kryterium „Termin płatności faktury (T)” zostaną przyznane w skali:

Termin płatności faktury(T) Liczba punktów
7 dni 0 pkt
14 dni 10 pkt
30 dni 20 pkt

6. Ilość punktów przyznanych ofercie, zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Przyznana ilość punktów = C + Gr + T

7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w ust. 1.


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące