Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
ROS.271.7.2022 „Dostawa i wdrożenie sprzętu w ramach projektów Cyfrowa Gmina” i „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Identyfikator postępowania 4854588f-bc27-4611-9cae-0619671787f4

CPV:
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
30213100-6 - Komputery przenośne
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48422000-2 Zestawy pakietów oprogramowania
48442000-8 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72211000-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
72253200-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
80511000-9 Usługi szkolenia personelu.


Tryb zamówienia:
Tryb Podstawowy art.275 pkt 2

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków, które spełni Wykonawca.
1.2. Uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków, które spełni Wykonawca.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków, które spełni Wykonawca.
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
1.4.1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował minimum 2 zamówienia, w których elementem była dostawa systemu antywirusowego, w projektach o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto (dwadzieścia tysięcy złotych) każdy.
1.4.2. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował minimum 2 zamówienia, w których elementem była dostawa i wdrożenie strony internetowej/portalu/BIP dla JST, w projektach o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto (dwadzieścia tysięcy złotych) każdy.
1.4.3. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia w tym: min. 1 wdrożeniowcem - specjalistą ds. wdrażania zaoferowanego systemu antywirusowego. Osoba ta musi mieć doświadczenie we wdrażaniu zaoferowanego systemu, potwierdzone udziałem w co najmniej 2 projektach w których elementem było wdrożenie zaoferowanego systemu o wartości min. 20 000,00 zł brutto (dwadzieścia tysięcy złotych) każdy.
1.4.4. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia w tym: min. 1 programistą/developerem - specjalistą ds. projektowania i wytwarzania stron internetowych/portali. Osoba ta musi mieć doświadczenie we wdrażaniu zaoferowanego portalu, potwierdzone udziałem w co najmniej 2 projektach w których elementem było wdrożenie zaoferowanego portalu o wartości min. 20 000,00 zł brutto (dwadzieścia tysięcy złotych) każdy.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków Wykonawcy wykazują łącznie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych;
4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.


Termin realizacji:
150 dni od nia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
MiniPortal Identyfikator postępowania 4854588f-bc27-4611-9cae-0619671787f4

Oferty można składać do:
2022-07-05 godz: 08:00

Otwarcie ofert:
2022-07-05 godz: 08:30

Miejsce otwarcia ofert:
MiniPortal Identyfikator postępowania 4854588f-bc27-4611-9cae-0619671787f4

Kryteria wyboru:


Część 1
1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Kryterium Znaczenie
1. Cena (C) 56%
2. Wydajność procesora w Laptop v1 (G1) 20%
3. Dodatkowa gwarancja na Laptop v1 (G2) 24%
2. Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1 % = 1 pkt).
Punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
W = C + G1 + G2
gdzie: W – ocena końcowa oferty – to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria

3. Wartość punktowa w kryterium cena - będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia z następującego wzoru:
cena oferty najniższej
C = ----------------------------------- x 56
cena oferty badanej
Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium cena wynosi 56 pkt.

4. Wartość punktowa w Wydajność procesora w Laptopach – w ofercie należy podać model oferowanych procesorów. Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednia liczba punktów:
Laptop v1 – min.10 000 pkt CPU Mark - 0 pkt
Laptop v2 (PPGR) – min 5000 pkt CPU Mark – 0 pkt
1 pkt, za każde dodatkowe 250 pkt w testach wydajności CPU Mark ponad wymagane minimum określone w SWZ.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium Wydajność procesora w komputerach wynosi 20 pkt.

5. Wartość punktowa w Dodatkowa gwarancja na komputery – przyznana zostanie odpowiednia liczba punktów: 1 pkt za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji ponad minimalny wymagany w SWZ
minimalny Okres gwarancji 24 miesiące = O pkt
Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium dodatkowa gwarancja wynosi 24 pkt.


Część 2
6. Oferty Części 2 będą oceniane według następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Kryterium Znaczenie
4. Cena (C) 60%
5. usuwanie błędów krytycznych działania Oprogramowania (K1) 20%
6. dostawa i wdrożenie strony internetowej/portalu/BIP(K2) 20%
7. Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1 % = 1 pkt).
Punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
W = C + K1 + K2
gdzie: W – ocena końcowa oferty – to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria

8. Wartość punktowa w kryterium cena - będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia z następującego wzoru:
cena oferty najniższej
C = ----------------------------------- x 60
cena oferty badanej
Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium cena wynosi 60 pkt.

9. Wartość punktowa w usuwanie błędów krytycznych działania Oprogramowania– w ofercie należy podać termin usuwanie błędów krytycznych działania Oprogramowania zgłoszonych przez zamawiającego.
w ciągu 48 godzin roboczych – 0 pkt
w ciągu 24 godzin roboczych – 10 pkt
w ciągu 12 godzin roboczych – 20 pkt
Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium usuwanie błędów krytycznych działania Oprogramowania wynosi 20 pkt.
10. Wartość punktowa w dostawa i wdrożenie strony internetowej/portalu/BIP – przyznana zostanie odpowiednia liczba punktów: 1 pkt za każdy dodatkowy dostarczony i wdrożoną stronę internetową/portal/BIP ponad minimalny wymagany w SWZ
min. 2 = O pkt
11. Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium dostawa i wdrożenie strony internetowej/portalu/BIP wynosi 20 pkt.

12. Wybór oferty zostanie przeprowadzony wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria, za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą ilość pkt. spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące