Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
"Remont Północnej Nawy Dachu Nad Budynkiem Nr 1 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach"CPV:
45262690-4 Remont starych budynków

Tryb zamówienia:
Postępowanie do 130 000 zł

Warunki:
1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowe:
a) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna tego ubezpieczenia na kwotę: nie mniejszą niż 100 000,00zł;
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji dachu o powierzchni nie mniejszej niż 240 m2 i wartości min. 100.000,00 zł;
b) wykaże, że do realizacji zamówienia skieruje osoby posiadające uprawnienia budowlane
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 r., poz. 220) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji, w specjalności:
- kierownik budowy - co najmniej jedna osoba posiadająca:
" uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji
w budownictwie, w tym co najmniej 12 miesięczne doświadczenie, przy co najmniej dwóch robotach budowlanych polegających na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji dachu nie mniejszego niż 240 m2 i wartości min. 100.000,00 zł;


Termin realizacji:
od 27 czerwca 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r.

Osoba odpowiedzialna:
Wojtera Zbigniew

Miejsce składania ofert:
sekretariat Urzedu gminy w Świątkach
pokój nr 17


Oferty można składać do:
2022-04-28 godz: 08:00

Otwarcie ofert:
2022-04-28 godz: 08:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy pokój nr 7

Kryteria wyboru:
Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
Cena (C) 60
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi za cały przedmiot zamówienia (Gr) 20
Termin płatności faktury(T) 20

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

3. Punkty za kryterium "Cena (C)" (waga 60%) zostaną obliczone według wzoru:
C=C_n/C_b x60pkt
gdzie,
C - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb - cena oferty badanej.
W kryterium "Cena", oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punkty za kryterium "Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane (Gr)" zostaną przyznane w skali:

Okres udzielonej gwarancji i rękojmi za cały przedmiot zamówienia Liczba punktów
60 miesięcy 10 pkt
72 miesiące 20 pkt


5. Punkty za kryterium "Termin płatności faktury (T)" zostaną przyznane w skali:

Termin płatności faktury(T) Liczba punktów
7 dni 0 pkt
14 dni 10 pkt
30 dni 20 pkt

6. Ilość punktów przyznanych ofercie, zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Przyznana ilość punktów = C + Gr + T

7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w ust. 1.


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:


Firmy uczestniczące