Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
Budowa sieci wodociągowej do miejscowosci Konradowo. zgodnie z dokumentacją projektową pn.„Rozbudowa sieci
wodociągowej w miejscowości Konradowo, gmina Światki Etap I, Etap II”


CPV:

45000000-7 – Roboty budowlane
45262600-7 – Różne roboty budowlane
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę; roboty ziemne
45112000-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233140-2 Roboty drogowe
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów
do odprowadzania ścieków
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do
odprowadzania ścieków
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie
terenuTryb zamówienia:
Podstawowy pkt 2

Warunki:
Informacje o warunkach udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowe:
a) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna tego ubezpieczenia na kwotę - nie mniejsza niż 900.000,00 zł;
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zadanie polegające na budowie wodociągu o długości nie mniejszej niż 2,5 km, wraz z hydrantami i przejściami (przewiertami) przez drogi.
b) wykaże, że do realizacji zamówienia skieruje osoby posiadające uprawnienia budowlane
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 r., poz. 220) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji, w specjalności:
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci , wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie


Termin realizacji:
15-09-2023 r

Osoba odpowiedzialna:
zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
Identyfikator miniPortalu 8c50fafc-1c54-4eaf-b6c3-e67f78fef738

Oferty można składać do:
2022-04-14 godz: 08:00

Otwarcie ofert:
2022-04-14 godz: 08:30

Miejsce otwarcia ofert:
Identyfikator miniPortalu 8c50fafc-1c54-4eaf-b6c3-e67f78fef738


Kryteria wyboru:

Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
Cena (C) - 60
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi za cały przedmiot zamówienia (Gr) - 20
Termin płatności faktury(T) - 20

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

3. Punkty za kryterium „Cena (C)” (waga 60%) zostaną obliczone według wzoru:
C=Cn/Cb x 60 pkt
gdzie,
C – ilość punktów za kryterium cena,
Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punkty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane (Gr)” zostaną przyznane w skali:

Okres udzielonej gwarancji i rękojmi za cały przedmiot zamówienia Liczba punktów
60 miesięcy 0 pkt
72 miesiące 10 pkt


5. Punkty za kryterium „Termin płatności faktury (T)” zostaną przyznane w skali:

Termin płatności faktury(T) Liczba punktów
7 dni 0 pkt
14 dni 10 pkt
30 dni 20 pkt

6. Ilość punktów przyznanych ofercie, zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Przyznana ilość punktów = C + Gr + T

7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w ust. 1.


Wadium:
15 000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące