Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
„Dostawa posiłków do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Żłobka Publicznego oraz innych osób w związku z realizacją programów przez Gminę Świątki w październiku 2021 ”

CPV:
55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy art.275 pkt 2

Warunki:
WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM
1. Wykonawca zapewnia transport/dowóz we własnym zakresie środkiem transportu przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez państwowego Inspektora Sanitarnego.
2. Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia
3. W okresie obowiązywania umowy wykonawca będzie zobowiązany posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia swojej działalnosci zwiazanej z prowadzeniem dożywiania, lub cateringu.


Termin realizacji:
01-10-2021 do 31-10-2021

Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
MiniPortal Identyfikator miniPortalu 09ccbdb4-fe60-4409-a3b1-ab397961a82b

Oferty można składać do:
2021-09-23 godz: 08:00

Otwarcie ofert:
2021-09-23 godz: 08:00

Miejsce otwarcia ofert:
MiniPortal Identyfikator miniPortalu 09ccbdb4-fe60-4409-a3b1-ab397961a82b

Kryteria wyboru:
Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:
Lp.
Nazwa kryterium
Znaczenie kryterium (w %)
Cena (C) - 60
Termin Płatności - 40


Wadium:


Uwagi:
Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:
Lp.
Nazwa kryterium
Znaczenie kryterium (w %)
Cena (C) - 60
Termin Płatności - 40
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Punkty za kryterium „Cena (C)” (waga 60%) zostaną obliczone według wzoru:
gdzie,
C – ilość punktów za kryterium cena,
Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punkty za kryterium „Termin płatności (T)” zostaną przyznane w skali:

Termin płatności
Liczba punktów
7 dni - 0 pkt
14 dni - 20 pkt
30 dni - 40 pkt
5. Ilość punktów przyznanych ofercie, zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Przyznana ilość punktów = C + T
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w ust. 1.


Firmy uczestniczące