Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
Przetarg ROS.271.12.2021 w trybie podstawowym Art.275 ust.2 na„Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej w ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Gminie Świątki” - przetarg 4” "

CPV:
34144710-8 - ladowarki jezdne

Tryb zamówienia:
Podstawowy Art..275 ust. 2

Warunki:
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowe:
1) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 300 000,00. zł.
2. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych
wykonuje należycie co najmniej 3 zadania polegające na dostawie ładowarki teleskopowej, o
parametrach nie mniejszych niż opisane w OPZ. Załącznik nr 4a
2) Posiada pojazd wyposażony w odpowiedni sprzęt techniczny umożliwiający wykonanie
serwisu oraz przeglądów gwarancyjnych i serwisowych na miejscu w siedzibie Zamawiajacego.
Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wykaz takiego
wyposażenia na Załącznik nr 4b
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz
z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.
• Dostarczenie na koszt i ryzyko wykonawcy przedmiotowego pojazdu do siedziby Zamawiającego, gdzie nastąpi odbiór końcowy.
• Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny ładowark


Termin realizacji:
9 miesięcy

Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
MiniPortal z Identyfikatorem miniPortalu 26e76ccd-2359-4d42-af5b-1812d4ac29a8

Oferty można składać do:
2021-09-20 godz: 08:00

Otwarcie ofert:
2021-09-20 godz: 08:01

Miejsce otwarcia ofert:
MiniPortal z Identyfikatorem miniPortalu 26e76ccd-2359-4d42-af5b-1812d4ac29a8

Kryteria wyboru:
1. Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących
kryteriów:
Lp.Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1. Cena (C) - 60
2. Okres gwarancji i rękojmi (G) - 20
3. Czas reakcji serwisowej (R) - 20
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Punkty za kryterium „Cena (C)” (waga 60%) zostaną obliczone według wzoru:
C=Cn / Cb*60%
gdzie,
C – ilość punktów za kryterium cena,
Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po
matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
4. Punkty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi (G)” zostaną przyznane w skali:
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi - Liczba punktów
36 miesięcy - 0 pkt
48 miesiące - 10 pkt
60 miesięcy - 20 pkt
5. Punkty za kryterium „Czas reakcji serwisowej (R)” zostaną przyznane w skali:
Czas reakcji serwisowej - Liczba punktów
24 godz. - 0 pkt
powyżej 12 godz., ale mniej niż 24 godz. - 10 pkt
do 12 godz. - 20 pkt
6. Ilość punktów przyznanych ofercie, zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Przyznana ilość punktów = C + G + R
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w ust. 1.


Wadium:
Brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące