Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świątki na dz. nr geod. 57/1 obręb Świątki, gm. Świątki”, znak postępowania: ROS.271.3.2021

CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych
i linii energetycznych
45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45262210-6 – Fundamentowanie
45223800-4 – Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne


Tryb zamówienia:
Tryb podstawowy art. 275 ust.2

Warunki:
1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowe:
a) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna tego ubezpieczenia na kwotę:
- dla Części I nie mniejsza niż 200 000,00 zł;
- dla Części II nie mniejsza niż 800 000,00 zł;

2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

- dla Części I
co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż Qśrd = 200 m3/dobę i wartości min. 200.000,00 zł;
- dla Części II
co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż Qśrd = 200 m3/dobę i wartości min. 800.000,00 zł.


b) wykaże, że do realizacji zamówienia skieruje osoby posiadające uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 r., poz. 220) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji, w specjalności:
- kierownik budowy - co najmniej jedna osoba posiadająca:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
• co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym co najmniej 12 miesięczne doświadczenie, dla co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż Qśrd = 200 m3/dobę i wartości minimum:
- dla Części I niż 200 000,00 zł;
- dla Części II niż 800 000,00 zł;

- kierownik robót sanitarnych - co najmniej jedna osoba posiadająca:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
• co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym co najmniej 6 miesięczne doświadczenie na stanowisku kierownika robót sanitarnych w realizacji minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż Qśrd = 200 m3/dobę i wartości minimum:
- dla Części I niż 200 000,00 zł;
- dla Części II niż 800 000,00 zł;

- kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej jedna osoba posiadająca:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
• co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym co najmniej 6 miesięczne doświadczenie na stanowisku kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych w realizacji minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż Qśrd = 200 m3/dobę i wartości minimum:
- dla Części I niż 200 000,00 zł;
- dla Części II niż 800 000,00 zł;


• - kierownik rozruchu technologicznego - co najmniej jedna osoba posiadająca:
• co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym co najmniej 6 miesięczne doświadczenie na stanowisku kierownika rozruchu technologicznego, w tym doświadczenie na stanowisku technologa oczyszczania ścieków komunalnych lub specjalisty ds. rozruchu przy co najmniej dwóch zamówień polegającym na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż Qśrd = 200 m3/dobę i wartości minimum:
- dla Części I niż 200 000,00 zł;
- dla Części II niż 800 000,00 zł;


• Zamawiający wyjaśnia, iż osoba wskazana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia może posiadać łącznie kilka uprawnień wyżej wskazanych. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca dysponował oddzielnym kierownikiem robót w wyżej wskazanych branżach budowlanych.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.


Termin realizacji:
12 miesięcy

Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
na miniportalu. - kod miniPortalu 11e607f6-52aa-47d5-a2e9-5f37b16de5ad


Oferty można składać do:
2021-09-06 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2021-09-06 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
na miniportalu. - kod miniPortalu 11e607f6-52aa-47d5-a2e9-5f37b16de5ad

Kryteria wyboru:
Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1. Cena (C) - 60
2. Okres gwarancji i rękojmi (Gr) - 10
3. Okres gwarancji i rękojmi (Gu) - 10
4. Czas reakcji serwisowej (R) - 20


Wadium:
Części I - 3000,00 zł;dla Części II - 11000,00 zł

Uwagi:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:
1) dla Części I w wysokości 3 000,00 zł;
2) dla Części II w wysokości 11 000,00 zł;

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Jonkowie oddz. w Świątkach nr rachunku 63 8857 1025 3001 0000 0101 0004 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świątki na dz. nr geod. 57/1 obręb Świątki, gm. Świątki w podziale na Części” Znak postępowania: ROS.271.3.2021” – Część I/II*
*należy wpisać właściwą część zamówienia, której dotyczy wadium i oferta.

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp.

8. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

9. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 Pzp.


Firmy uczestniczące