Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
Przetarg w trybie podstawowym„ Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej w ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Gminie Świątki ” Znak postępowania: ROS.271.7.2021

CPV:
34144710

Tryb zamówienia:
Tryb podstwowy art 275 ust. 2

Warunki:
Informacje o warunkach udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowe:
1) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 300 000,00. zł.
2. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych wykonuje należycie co najmniej 3 zadania polegające na dostawie ładowarki teleskopowej, o parametrach nie mniejszych niż opisane w OPZ. Załącznik nr 4a
2) Posiada pojazd wyposażony w odpowiedni sprzęt techniczny umożliwiający wykonanie serwisu oraz przeglądów gwarancyjnych i serwisowych na miejscu w siedzibie Zamawiajacego. Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wykaz takiego wyposażenia na Załącznik nr 4b
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.


Termin realizacji:
9 miesięcy

Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
miniportal kod miniportalu 9821b821-784f-41b0-a5f3-f1e25c5529a6

Oferty można składać do:
2021-08-05 godz: 08:00

Otwarcie ofert:
2021-08-05 godz: 08:10

Miejsce otwarcia ofert:
miniportal kod miniportalu 9821b821-784f-41b0-a5f3-f1e25c5529a6

Kryteria wyboru:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1. Cena (C) - 60
2. Okres gwarancji i rękojmi (G) - 20
3. Czas reakcji serwisowej (R) - 20


Wadium:
brak

Uwagi:
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Punkty za kryterium „Cena (C)” (waga 60%) zostaną obliczone według wzoru:
C=Cn / Cb*60%
gdzie,
C – ilość punktów za kryterium cena,
Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Punkty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi (G)” zostaną przyznane w skali:

Okres udzielonej gwarancji i rękojmi - Liczba punktów
36 miesięcy - 0 pkt
48 miesiące - 10 pkt
60 miesięcy - 20 pkt

Punkty za kryterium „Czas reakcji serwisowej (R)” zostaną przyznane w skali:

Czas reakcji serwisowej
Liczba punktów
24 godz. - 0 pkt
powyżej 12 godz., ale mniej niż 24 godz. - 10 pkt
do 12 godz. - 20 pkt

Ilość punktów przyznanych ofercie, zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Przyznana ilość punktów = C + G + R

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w ust. 1.


Firmy uczestniczące