Szanowni Radni!

Drodzy Mieszkańcy Gminy Świątki!

Raport o stanie Gminy Świątki jest dokumentem wprowadzonym nowelizacją z 2018 roku ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – art. 28aa. Zgodnie z nowelizacją Wójt co roku, do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Gminy rozpatruje Raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Opracowany Raport o stanie Gminy Świątki dotyczy kompleksowej działalności Gminy Świątki oraz jej jednostek organizacyjnych w 2020 roku. Sporządzony został po raz trzeci, w trudnym dla nas okresie pandemii w skali światowej, spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego chorobie COVID-19, pandemii która niestety dotknęła i nas oraz naszych najbliższych.

Jest dokumentem systematyzującym działalność gminy, pozwalającym ocenić stan gminy, działanie władzy uchwałodawczej, jak i wykonawczej. Raport pozwala w sposób szczegółowy i kompletny opisać wszystkie działania gminy, na różnych płaszczyznach, w różnych dziedzinach, pozwalając dokonać ocenę stanu naszej gminy.

Zapraszam do zapoznania się z treścią Raportu, celem dokonania oceny naszej działalności w roku ubiegłym. Mam nadzieję, że opracowany Raport umożliwi nam jeszcze lepszą pracę dla dobra naszych mieszkańców, dla rozwoju naszej Małej Ojczyzny – Gminy

Świątki.

Z poważaniem:

Wójt Gminy Świątki

Sławomir Kowalczyk