Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 28aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Wobec powyższego, mając na względzie realizację zapisów ustawowych przedstawiam Raport o stanie Gminy Świątki za 2019 rok.

Z poważaniem:

Wójt Gminy Świątki

/-/ Sławomir Kowalczyk