Katarzyna Piasecka-Jałowiecka katarzyna.jalowiecka@swiatki.pl

Ewa Horn ewa.horn@swiatki.pl

Sylwia Horba sylwia.horba@swiatki.pl
Golec Mirosław

 Światki 87, 11-008 Świątki
tel. (089) 616 98 83 w. 114


Do podstawowego zakresu działania Referatu Komunalno-Inwestycyjnego należy:

  1/ sporządzanie projektów planów przestrzennego zagospodarowania gminy, podawanie do
      publicznej wiadomości ich treści, zbieranie uwag, przekładanie Radzie Gminy do zatwierdzenia, 
   2/ wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu  terenu, 
   3/ wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania, 
   4/ dokonywanie okresowej oceny zmian i aktualności w planach ogólnych zagospodarowania 
       przestrzennego,
   5/ prognozowanie i programowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody
       i gospodarki wodnej,
   6/ wydawanie decyzji zabraniających odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby,
   7/ prowadzenie spraw związanych z budową i eksploatacją wodociągów wiejskich,
   8/ nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska,
   9/ prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i naprawa dróg i mostów na drogach gminnych,
 10/ koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego i 
       naliczanie opłat z tego tytułu,
 11/ planowanie zakresów rzeczowych, kapitalnych remontów dróg i obiektów mostowych,
 12/ prowadzenie ewidencji dróg,
 13/ zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz rozbudowa systemów inżynieryjnych,
 14/ nadzór nad należytym utrzymaniem zieleni, parków, skwerów i innych terenów,
 15/ nadzór nad zapewnieniem należytego stanu sanitarnego, czystości i porządku zgodnie z
       ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 16/ wydawanie postanowień w sprawie podziału nieruchomości,
 17/ przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji
      gminnych,
 18/ programowanie i realizacja infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów dla
      budownictwa,
 19/ nadzór nad utrzymaniem miejsc pamięci narodowej,     
 20/ opieka nad zabytkami - współdziałanie w tym zakresie z konserwatorem zabytków,
 21/ opracowywanie wniosków o dotacje na inwestycje infrastrukturalne zgodnie z przepisami
       rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu składania wniosków i zasad przyznawania z
       budżetu państwa oraz kontroli ich wykorzystania,
 22/ współdziałanie z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji inwestycji
      związanych z gazyfikacją, telekomunikacją i energetyką,
 23/ wykonywanie zadań wynikających z ustaw: Prawo energetyczne, Ustawy o substancjach
      trujących oraz Ustawy o odpadach,
 24/ wykonywanie innych zadań powierzonych w drodze porozumień przez powiat lub województwo,
 25/ nadzór nad podejmowaniem działań w zakresie inwestycji oraz remontów szkół i przedszkola,
 26/ prowadzenie spraw w zakresie stanu sanitarnego gminy oraz współdziałanie w tym zakresie z
      organami Inspekcji Sanitarnej,
 27/ prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości cen i opłat za usługi komunalne o
      charakterze użyteczności publicznej,
 28/ organizacja, kontrola i rozliczanie robót publicznych i prac interwencyjnych, współdziałanie w
      tym zakresie z Urzędem Pracy i jednostkami organizacyjnymi gminy,
 29/ nadzór nad organizacją dowozu dzieci do szkół i przedszkola,
 30/ sporządzanie sprawozdań wynikających z ustawy o statystyce publicznej, w tym sprawozdań
      dla potrzeb Urzędu Statystycznego, a wynikających z zakresu spraw przypisanych dla
      Referatu,
 31/ kierowanie i nadzorowanie pracownikami obsługującymi środki transportowe i sprzęt Urzędu
      Gminy,
 32/ ustalanie zakresu prac do wykonania przez pracowników obsługujących środki transportowe i
      sprzęt Urzędu,
 33/ nadzór nad podejmowaniem działań w zakresie inwestycji i remontów szkół i przedszkola,
 34/ rozliczanie norm zużycia paliw i olejów w eksploatacji pojazdów samochodowych i
      sprzętu silnikowego użytkowanego przez Urząd Gminy.  

 czynny od poniedziałku do piątku w godz.

poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00

środa 7:00 - 18:00

piątek 7:00 - 12:00

 Sylwia Horba tel. (089) 616 98 83 w. 114  sylwia.horba@swiatki.pl


Stanowisko pracy d/s gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa


Do zadań pracownika należy:
  1/ prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości
      stanowiących własność gminy zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami
      i uchwałami Rady Gminy w zakresie: 
      - sprzedaży,
      - oddawanie w użytkowanie wieczyste,
      - oddawanie w trwały zarząd,
      - dzierżawienie,
      - zrzekanie się,
      - darowizny,
      - zamiany,
  2/ tworzenie gminnego zasobu nieruchomości poprzez:
      - komunalizację,
      - zamiany,
      - scalenia i podziały,
      - odpłatne i nieodpłatne nabywanie od osób fizycznych i prawnych,
      - korzystanie z prawa pierwokupu,
      - inne czynności prawne,
  3/ przygotowywanie dokumentów niezbędnych do organizowania przetargów na
      zbycie nieruchomości gruntowych lub budynkowych stanowiących własność
      gminy,
  4/ ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
  5/ ustalanie cen, opłat i rozliczeń za nieruchomości,
  6/ przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości,
  7/ prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu,
  8/ prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości,
  9/ prowadzenie spraw z zakresu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i
      leśnych, w tym:
      - przygotowywanie wniosków o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów
        rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
      - występowanie o opinie w sprawie przeznaczenia gruntów leśnych Skarbu
        Państwa na cele nieleśne,
10/ przekształcanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
      fizycznym w prawo własności,
11/ wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstw rolnych oraz pomoc przy
      sporządzaniu protokółów zeznań świadków o pracy w gospodarstwie,
12/ współpraca w zakresie tworzenia gruntów na cele budowlane,
13/ przygotowywanie projektów decyzji o przekazanie gruntów, budynków, budowli i
      innych składników stanowiących  własność gminy, jednostkom organizacyjnym
      gminy nie posiadającym osobowości prawnej w trwały zarząd oraz udzielanie
      zezwoleń w zakresie zawierania przez jednostki umów z innymi osobami lub
      podmiotami innego wykorzystania nieruchomości niż to wynika z działalności
      statutowej danej jednostki,      
14/ przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu na wniosek 
      jednostki organizacyjnej lub z urzędu w przypadku niewłaściwego wykorzystania 
      nieruchomości, 
15/ aktualizacja opłat rocznych na podstawie wartości nieruchomości określonej
      przez rzeczoznawcę,
16/ przygotowanie całości dokumentacji, w tym geodezyjnych operatów
      szacunkowych , odpisów z KW i innych niezbędnych dokumentów w celu zbycia
      nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych,
17/ podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej,
18/ współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób
      zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
19/ prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa wynikających z ustawy Prawo łowieckie,
20/ realizacja zadań wynikających z Ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych,
21/ realizacja zadań wynikających z Ustawy o lasach,
22/ realizacja zadań wynikających z ustaw: 
       - Ustawa o księgach wieczystych i hipotece,
       - Prawo geologiczne i górnicze,
       - Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów,
       - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
       - Ustawa o ochronie zwierząt,
       - Prawo łowieckie,
       - Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i
         mięsa oraz inspekcji weterynaryjnej, 
23/ sporządzanie sprawozdań wynikających z Ustawy o statystyce publicznej,
       w tym:  
       - o gospodarce komunalnej i mieszkaniowej,
       - o użytkowaniu gruntów w gminie,
       - o obrocie gruntami komunalnymi,
       - innych sprawozdań rocznych dla potrzeb Urzędu Statystycznego a wynikających
         z zakresu przypisanych spraw,
24/ wykonywanie zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw.