I N F O R M A C J A

 

 

W Urzędzie Gminy w Świątkach – pokój 17  I piętro

udostępniane są nieodpłatnie  do wglądu w godzinach pracy Urzędu,

  Dzienniki Ustaw,  Monitory Polskie . Dzienniki Urzędowe Województwa

Warmińsko-Mazurskiego oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu

 i zawarte w nich akty normatywne lub inne akty prawne ,.

 

 

                                           Wójt Gminy Świątki

 

                                                                                                                                                         (-)  mgr inż. Janusz Sypiański