Świątki 87, 11-008 Świątki
tel. (089) 616 98 83 w. 121
Fax. (089) 16 98 22

Sztajnborn Krystyna Dobrosława - Skarbnik tel. (089) 616 98 83 w. 121
obrazek

skarbnik@swiatki.pl

Sadowska Ewa - Inspektor ds. księgowości budżetowej - tel. (089) 616 98 83 w. 124

Agnieszka Ozga - Referent ds. księgowości budżetowej - tel. (089) 616 98 83 w. 124

Anna Żerkowska- podinspektor ds. księgowości podatkowej, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tel. (089) 616 98 83 w. 108

Pieczywek Justyna - Inspektor ds. płac i pochodnych płac - tel. (089) 616 98 83 w. 113

Ustianowska Anna - Inspektor ds. podatków - tel. (089) 616 98 83 w. 123

Jeglińska Alina - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat - tel. (089) 616 98 83 w. 122

Do zadań wydziału należy:
  1/ zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi i
      zasilającymi,
  2/ analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie
      w celu racjonalnego dysponowania środkami,
  3/ prowadzenie spraw w zakresie ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych,
      prowadzenie kontroli w tym zakresie,
  4/ opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego,
  5/ współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami
      Skarbowymi,
  6/ wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i niezaleganiu w zobowiązaniach
      podatkowych,
  7/ pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych, prowadzenie kontroli w tym
      zakresie,
  8/ analiza celowości i wysokości wydatków budżetowych,
  9/ przygotowywanie projektów decyzji w sprawach stosowania ulg, odroczeń i 
      umorzeń należności podatkowych,
10/ sporządzanie sprawozdawczości statystycznej oraz informacji opisowych
      dotyczących realizacji budżetu i działalności finansowej gminy,
11/ podejmowanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie
      należności,
12/ prowadzenie obsługi księgowej i kasowej jednostek organizacyjnych
      podporządkowanych gminie,
13/ prowadzenie obsługi kasowej pracowników Urzędu i radnych, sprzedaż znaków
      skarbowych oraz gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania,
14/ prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z gospodarką finansową
      gminy,
15/ prowadzenie gminnych funduszy celowych na zasadach określonych przepisami
      ustaw szczególnych,
16/ kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych,
17/ współudział w opracowywaniu wniosków o dotację na inwestycje infrastrukturalne
      zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 
18/ opracowywanie wniosków oraz dokumentacji niezbędnej do ubiegania się przez
      gminę o pożyczki lub kredyty,
19/ sporządzanie list wynagrodzeń dla pracowników Urzędu i pracowników
      jednostek organizacyjnych gminy,
20/ wystawianie faktur i rachunków za świadczone przez Urząd usługi komunalne.

Wydział czynny od poniedziałku do piątku

 w godz.

poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00

środa 7:00 - 18:00

piątek 7:00 - 12:00