W sprawie:
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Świątki.

Data uchwały:
2010-02-10

Numer uchwały:
XXX/190/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2010 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczeniu na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świątkach