W sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Data uchwały:
2009-10-20

Numer uchwały:
XXVII/171/2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości i wywyeszeniu na tablicy ogłoszeń