Pomoc indywidualna de minimis w związku z dofinansowaniem

pracodawcom  kosztów kształcenia pracownika młodocianego

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Art. 122; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Uwaga
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Świątki, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Świątki, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

1/ w przypadku nauki zawodudo 8081,00 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy.
2/ w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254,00 zł. za każdy pełny miesiąc kształcenia.


Dofinansowanie przyznaje Wójt Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika., w drodze decyzji .

Ubiegający się o dofinansowanie pracodawca powinien:

 

Pracodawca składa wniosek w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki

zawodu lub przyuczenia go do określonej pracy (od zdania egzaminu).

Wniosek składa się dla każdego młodocianego oddzielnie, chyba, że czas trwania umowy, zawód i data

egzaminu końcowego są takie same dla kilku uczniów, wówczas można złożyć jeden wspólny wniosek.

Wniosek należy składać w Urzędzie Gminy w Świątkach (sekretariat I piętro)

Dofinansowanie, o którym mowa stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Do wniosku należy dołączyć kopie (potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem)

 1. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego.
   
 2. Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika lub zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
   
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne).
   
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
   
 5. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał pracodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
   
 6. Świadectwo pracy młodocianego, jeżeli umowa o pracę została rozwiązana.
   
 7. Dokument(y) potwierdzających zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe.
   
 8. Kopie dokumentów potwierdzających skrócenie okresu nauki zawodu - aneks(y) do umowy.
   
 9. Kopie dokumentów potwierdzających przedłużenie okresu nauki zawodu - aneks(y) do umowy.
   
 10. Świadectwo(a) pracy młodocianego z poprzedniego (poprzednich) zakładów pracy, jeżeli zaliczono okresy nauki zawodu u innych pracodawców.
   
 11. Druk informujący o procentowym udziale wspólników lub komplementariuszy w zyskach spółki.

Powyższe informacje należy przedstawić na formularzu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis z dnia 24 października 2014 r.( Dz.U.2014 poz.1543)

Wniosek bez załączonych potwierdzeń nie spełniający wszystkich warunków, lub złożony po terminie, nie będzie rozpatrywany.


Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (j.t. Dz.U.2014.232 z pózn. zmianami ) i stosownie do przepisów art. 195 §1 kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek zawiadomić wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego , o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą ze względu na siedzibę rzemieślnika.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Świątkach pok. 9, tel. 0896169232 w.109


Dokumenty do pobrania :
poniżej