W sprawie:
udzielenia Wójtowi Gminy Świątki absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Data uchwały:
2009-05-30

Numer uchwały:
XXIII/ 142 /2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń