W sprawie:
uchwalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Świątki.

Data uchwały:
2008-11-20

Numer uchwały:
XIX/ 117 /2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i podlega
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świątkach