W sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy

Data uchwały:
2008-06-19

Numer uchwały:
XV/ 97 /2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świątkach