W sprawie:
nadania imienia Jana Pawła II Publicznemu Gimnazjum w Świątkach

Data uchwały:
2008-06-19

Numer uchwały:
XV/88/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, z mocą obowiązującą
od dnia 1 września 2008 roku.