WÓJT GMINY ŚWIĄTKI ogłasza II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Świątki Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

 


WÓJT GMINY ŚWIĄTKI ogłasza II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Świątki

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
    1. Szczegółowe dane identyfikacyjne pojazdu:

    1) marka, model: VW T5, Caravelle, Bus Kombi Long 1,9 TDI;
    2) rok produkcji – 2008;
    3) data pierwszej rejestracji –  04.08.2008 r.;
    4) numer rejestracyjny NOL 04532;
    5) rodzaj silnika – z zapłonem samoczynnym;
    6) moc silnika 75kW – 102 KM;
    7) pojemność silnika – 1896 cm3;
    8) rodzaj paliwa – olej napędowy;
    9) rodzaj nadwozia – osobowe 9 miejscowe;
    10) masa własna 2070 kg;
    11) liczba miejsc – 9;
    12) kolor nadwozia – czerwony;
    13) stan licznika – ok. 386944 km;
    14) badanie techniczne – 25.02.2022 r.
    15) stan techniczny – dobry.

    2. Cena wywoławcza 26000,00 zł - (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy zł.). Sprzedaż przedmiotowego składnika rzeczowego majątku ruchomego, stanowiącego własność Gminy Świątki zwolniona jest z obciążenia podatkiem od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (towary używane).
    3. Wadium: 2000,00 zł
Wadium, należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy w Świątkach nr 63 8857 1025 3001 0000 0101 0004 lub w kasie Urzędu Gminy w Świątkach najpóźniej do godz. 15:00 w przeddzień przetargu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku reprezentantów osób prawnych z dowodem wpłaty wadium należy przedłożyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem).
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Umowa kupna – sprzedaży pojazdu zostanie sporządzona w ciągu 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po wpłaceniu pozostałej do zapłacenia kwoty za zakupiony pojazd. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 5 dni roboczych od dnia zakończeniu przetargu.

    4. Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu w siedzibie Sprzedającego, w Urzędzie Gminy w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu – tel. nr 896169883. Sprzedający udostępnia, do wglądu, faktury dotyczące bieżącego serwisowania, jak i wykonanych napraw samochodu.
    5. Samochód nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jego rozporządzaniu.
    6. Oferent oświadcza, że przystępując do przetargu zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
    7. Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2021 roku o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki.
    8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium. Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać przy sobie: dowód osobisty, oraz dowód wpłaty wadium. Natomiast osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo pełnomocnictwo, jeżeli jest wymagane i aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.
    9. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy kupna - sprzedaży, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium.
    10. Dodatkowe informacje można uzyskać u Sekretarza Gminy Świątki, tel. 668 859 641.
    11. Wójt Gminy Świątki zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
    12. Okres związania ofertą – 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
    13. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacje dodatkowe:
    1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
    2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty przetargu na konto bankowe Gminy Świątki.
    3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy sprzedaży.