W sprawie:
wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Świątki

Data uchwały:
2021-03-25

Numer uchwały:
XXVIII/226/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2021 roku i podlega
podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świątkach.